Proxecto: CIRCULAR LABs


https://www.eoi.es/es/empresas/emprendedores/circular-labs

Promovendo o espírito empresarial para a economía circular no espazo ibérico.

•Programa INTERREG V A – AREA 6 – Plurirregional. Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.
•Período de execución: 01.07.2019 – 30.06.2021
•Importe total: 1.540.450,05€
•Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%
•Xefe de Fila: FUNDACION EOI FSP
•Socios:
-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico-INORDE (España)
-Fundación Patrimonio Natural de Castela e León
-Deputación de Ávila
-Concello de Valladolid
-Universidade de Salamanca
-Fundación Paideia Galiza.
-MAIEUTICA-Cooperativa de Ensino Superior – Maia
-Instituto Politécnico de Bragança
-ADITEC: Asociacion Para o Desenvolvemento e a Innovación Tecnolóxica. Porto
-Municipio de Montalegre

OBXECTIVO DO PROXECTO

Integrar a Economía Circular en novos modelos de negocio, habilitando espazos para a creatividade, a xeración de ideas e a adaptación ao cambio, que contribúan a acelerar a transición do modelo “lineal” ao modelo “circular” baseado na eficiencia no uso dos recursos.
A cooperación e o traballo conxunto potenciarán a xeración de ideas, os recursos compartidos e a identificación de boas prácticas.

Xa está dispoñible a ferramenta de Autoevaluación que as empresas poden utilizar para facer un seguemento do seu estado e evolución en termos de Economía Circular.

Ferramenta de Autoevaluación

Promoviendo el espíritu empresarial para la economía circular en el espacio ibérico.

•Programa INTERREG V La – ARENA 6 – Plurirregional. Cooperación Transfronteriza España-Portugal.

•Período de ejecución: 01.07.2019 – 30.06.2021

•Importe total: 1.540.450,05€

•Cofinanciación Fondos FEDER : 75%

•Jefe de Fila: FUNDACION EOI FSP

•Socios:

-Instituto Ourensano de Desarrollo Económico-INORDE (España)

-Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

-Diputación de Ávila

-Ayuntamiento de Valladolid

-Universidad de Salamanca

-Fundación Paideia Galicia.

_MAIEUTICA-Cooperativa de Enseñanza Superior-Maia

-Instituto Politécnico de Braganza

-ADITEC: Asociacion Para el Desarrollo y la Innovación Tecnológica. Porto

-Municipio de Montalegre

OBJETIVO DEL PROYECTO

Integrar la Economía Circular en nuevos modelos de negocio, habilitando espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transición del modelo “lineal” al modelo “circular” basado en la eficiencia en el uso de los recursos. La cooperación y el trabajo conjunto potenciarán la generación de ideas, los recursos compartidos y la identificación de buenas prácticas. Ya está disponible a herramienta de Autoevaluación que las empresas pueden utilizar para hacer un seguimiento de su estado y evolución en términos de Economía Circular.

Herramienta de Autoevaluación