SoildiverAgro. Horizon 2020


PROXECTO SOILDIVERAGRO: Novas prácticas para impulsar a calidade e a produción dos cultivos.

• Horizon 2020

– Cofinanciamento : 100%

• Período de execución: 01.06.2019 – 31.05.2024

• IMPORTE TOTAL: 6.999.888,75 €

• Xefe de fila: Universidade de Vigo (España),

• 21 Socios dos seguintes países: • República Checa, Dinamarca, Bélxica, Finlandia, Alemaña e Estonia.

OBXECTIVO DO PROXECTO

Adopción de novas prácticas de xestión e sistemas de cultivo que melloren a biodiversidade xenética e funcional do chan para reducir o uso de insumos externos e aumentar, ao mesmo tempo, a produción e a calidade dos cultivos, a prestación de servizos ecosistémicos e a estabilidade e resistencia da agricultura da UE.

O Inorde, a través do Centro Agrogandeiro realizará un labor de contacto cos agricultores así como a posta en marcha de ensaios de campo, encamiñados á procura de solucións respectuosas co medio ambiente e unha rendibilidade contrastada.

PROYECTO SOILDIVERAGRO: Nuevas prácticas para impulsar la calidad y la producción de los cultivos.

• Horizon 2020 – Cofinanciación : 100%

• Periodo de ejecución: 01.06.2019 – 31.05.2024

• IMPORTE TOTAL: 6.999.888,75 €

• Jefe de fila: Universidad de Vigo (España)

• 21 Socios de los siguientes países:
República Checa, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Alemania y Estonia.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Adopción de nuevas prácticas de gestión y sistemas de cultivo que mejoren la biodiversidad genética y funcional del suelo para reducir el uso de insumos externos y aumentar, al mismo tiempo, la producción y la calidad de los cultivos, la prestación de servicios ecosistémicos y la estabilidad y resistencia de la agricultura de la UE.

El Inorde, a través del Centro Agrogandeiro realizará una labor de contacto con los agricultores así como la puesta en marcha de ensayos de campo, encaminados a la búsqueda de soluciones respetuosas con el medio ambiente y una rentabilidad contrastada.