CIRCULAR LABs

Promoting entrepreneurship for the circular economy in the Iberian space.

•Programa INTERREG V A – AREA 6 – Plurirregional. Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.
•Período de execución: 01.07.2019 – 30.06.2021
•Importe total: 1.540.450,05€
•Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%
•Xefe de Fila: FUNDACION EOI FSP
•Socios:
-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico-INORDE (España)
-Fundación Patrimonio Natural de Castela e León
-Deputación de Ávila
-Concello de Valladolid
-Universidade de Salamanca
-Fundación Paideia Galiza.
-MAIEUTICA-Cooperativa de Ensino Superior – Maia
-Instituto Politécnico de Bragança
-ADITEC: Asociacion Para o Desenvolvemento e a Innovación Tecnolóxica. Porto
-Municipio de Montalegre

OBJECTIVE OF THE PROJECT

Integrate the Circular Economy into new business models, enabling spaces for creativity, the generation of ideas and adaptation to change, which contribute to accelerating the transition from the "linear" model to the "circular" model based on the efficiency in the use of resources.
A cooperación e o traballo conxunto potenciarán a xeración de ideas, os recursos compartidos e a identificación de boas prácticas.

Xa está dispoñible a ferramenta de Autoevaluación que as empresas poden utilizar para facer un seguemento do seu estado e evolución en termos de Economía Circular.

Self-evaluation tool

Promoting the entrepreneurial spirit for the circular economy in the Iberian space.

INTERREG Program V La – ARENA 6 – Pluriregional. Spain-Portugal Cross-Border Cooperation.

• Period of execution: 01.07.2019 – 30.06.2021

•Total amount: €1,540,450.05

•Co-financing FEDER Funds: 75%

•Head of Line: FUNDACION EOI FSP

•Partners:

-Ourense Economic Development Institute-INORDE (Spain)

- Natural Heritage Foundation of Castilla y León

-Province of Ávila

- City Council of Valladolid

- University of Salamanca

-Paideia Galicia Foundation.

_MAIEUTICA-Cooperative of Higher Education-Maia

- Polytechnic Institute of Braganza

-ADITEC: Association for Technological Development and Innovation. Port

- Municipality of Montalegre

Print Friendly, PDF & Email
Share on social networks:

Related Projects