Ano 2024

PAYROLL SUBSIDIES (ANNEXES)

SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024

ACORDO DE RESOLUCIÓN da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024.

Resolución da Presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución da Convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024, e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación.

Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de DesenvolvementoEconómico (Inorde), organismo autónomo da Deputación de Ourense, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024 e a súa convocatoria.

 

SUBSIDIES FOR THE FINANCING OF ACTIVITIES AND PROMOTION OF LOCAL TRADE

Resolución da Presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2024,  e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación.

Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), organismo autónomo da Deputación de Ourense, mediante convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2024, e a súa convocatoria.

 

Year 2023

PAYROLL SUBSIDIES (ANNEXES)

SUBSIDIES FOR THE FINANCING OF ACTIVITIES AND PROMOTION OF LOCAL TRADE

 • Settlement agreement of the public call, through the procedure of competitive concurrence, of subsidies for the financing of actions of dynamization and promotion of local trade carried out by associations of traders of the province of Ourense and also by municipal or county business associations of the province of Ourense of which traders are part, during the year 2023 and the last quarter.
 • Approval of the bases  of the approval of the bases for the processing and concession, by the Inorde, by means of public call and through the procedure of competitive concurrence, of subventions for the financing of actions of dynamization and promotion of local commerce carried out by associations of traders of the province of ourense and by municipal or regional business associations of the province of ourense of which traders form part, during the year 2023 and the last quarter of 2022.

Grants to municipalities to carry out actions to promote products from Ourense corresponding to the financial year 2023.

 • Agreement of Resolution  of the public contest for the concession of subsidies to city councils for the realization of actions of promotion of products from Ourense corresponding to the fiscal year 2023.
 • Basis of the processing and granting, by the Institute for Economic Development of Ourense (Inorde), through a public call and through the procedure of competitive competition, of subsidies for the financing of actions to promote Ourense's own products carried out by the municipalities. of the province of Ourense during the year 2023 and its call.
 • Diligencia corrección errores.

NOMINAL GRANTS

SUBSIDIES COMPETITION MUNICIPALITIES PRODUCTS 2022

 • Resolution of the presidency of Inorde communicating the interested parties and publishes on the website of Inorde the provisional proposal for the resolution of the public tender for granting subsidies to municipalities for the promotion of actions to promote the products of Ourense corresponding to the year 2022 and If granted hearing procedure for a period of ten (10) working days, to be counted from the last date, whether notification or publication.

Basis for the granting of subsidies to municipalities for the implementation of actions to promote products from Ourense corresponding to the 2022 financial year (Galician)

Basis for the granting of subsidies to municipalities for the implementation of actions to promote Ourense products corresponding to the year 2022

Regulatory bases for the sale of endangered indigenous breeds, MOS chicken, Celtic pigs, Galician sheep and Galician goats for 2021.

Regulatory bases for the sale of endangered indigenous breeds, MOS chicken, Celtic pigs, Galician sheep and Galician goats for 2021.

 • Subvencións a productos
  • DEFINITIVE Resolution
  • PROVISIONAL RESOLUTION
  • Requirements and announcements
   • Xinzo de Limia
   • A Rúa

 • Nominative grants (APPENDICES)

Concursos

 • subvencións Nominativas

Generics 2017: