Year 2023

PAYROLL SUBSIDIES (ANNEXES)


SUBSIDIES FOR THE FINANCING OF ACTIVITIES AND PROMOTION OF LOCAL TRADE

 • Basis Aprobación das bases da tramitación e concesión, polo Inorde, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2023 e o derradeiro trimestre de 2022.

Grants to municipalities to carry out actions to promote products from Ourense corresponding to the financial year 2023.

 • Basis of the processing and granting, by the Institute for Economic Development of Ourense (Inorde), through a public call and through the procedure of competitive competition, of subsidies for the financing of actions to promote Ourense's own products carried out by the municipalities. of the province of Ourense during the year 2023 and its call.
 • Diligencia corrección errores.

NOMINAL GRANTS

SUBSIDIES COMPETITION MUNICIPALITIES PRODUCTS 2022

 • Resolution of the presidency of Inorde communicating the interested parties and publishes on the website of Inorde the provisional proposal for the resolution of the public tender for granting subsidies to municipalities for the promotion of actions to promote the products of Ourense corresponding to the year 2022 and If granted hearing procedure for a period of ten (10) working days, to be counted from the last date, whether notification or publication.

Basis for the granting of subsidies to municipalities for the implementation of actions to promote products from Ourense corresponding to the 2022 financial year (Galician)

Basis for the granting of subsidies to municipalities for the implementation of actions to promote Ourense products corresponding to the year 2022

Regulatory bases for the sale of endangered indigenous breeds, MOS chicken, Celtic pigs, Galician sheep and Galician goats for 2021.

Regulatory bases for the sale of endangered indigenous breeds, MOS chicken, Celtic pigs, Galician sheep and Galician goats for 2021.

 • Subvencións a productos
  • DEFINITIVE Resolution
  • PROVISIONAL RESOLUTION
  • Requirements and announcements
   • Xinzo de Limia
   • A Rúa

 • Nominative grants (APPENDICES)

Concursos

 • subvencións Nominativas

Generics 2017: