Órganos de Goberno

De acordo co artigo 6 dos estatutos do INORDE, os órganos de goberno son:

Consello Reitor, Comisión Executiva e O Presidente.

Consello Reitor

Funcións do Consello Reitor están reguladas no artigo 8 dos Estatutos do INORDE.

Comisión Executiva

As atribucións da Comisión Executiva do INORDE están reguladas no artigo 11 dos Estatutos.

Presidente

As atribucións do Presidente están reguladas no artigo 12.2 dos Estatutos

Membros da Comisión Executiva

Presidente do INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

Vicepresidente 1º do INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.

Secretario: Don Juan Marquina Fuentes.

Interventora: Dona Mónica Legaspi Díaz.

Xerente: Dona Emma González Diéguez.

Vogais:

 • Dona Marisol Nóvoa Rodríguez, Presidenta da CEO.
 • Don Francisco Javier Rodríguez Rajo, Vicerreitor do Campus de Ourense da Universidade de Vigo.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, Presidente da Asociación de Empresarios do Polígono Industrial San Cibrao das Viñas.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, Presidente da Asociación de Constructores de Ourense.

Membros Consello Reitor

Actas

Presidente do INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

Vogais:

 • DON PLACIDO ALVAREZ DOBAÑO
  Deputado Provincial
 • DONA MARISOL NÓVOA RODRÍGUEZ
  Presidenta da CEO
 • DON JUAN MARQUINA FUENTES
  Secretario
 • DONA. MONICA LEGASPI DÍAZ
  Interventora
 • DONA EMMA GONZÁLEZ DIÉGUEZ
  Xerente
 • DONA MONTSERRAT CRUZ GONZÁLEZ
  Decana da Facultade Ciencias Empresariais e Turismo. UVIGO
 • DON MANUEL PARDO CID
  Delegado Territorial da Xunta de Galicia de Ourense
 • DON SANTIAGO FERREIRO PÉREZ,
  Presidente Asociación Constructores de Ourense
 • DON AURELIO GÓMEZ VILLAR
  Asesor Presidencia
 • DON RAFAEL MARTÍNEZ CACHAFEIRO
  Deputado DO
 • DONA SUSANA RODRÍGUEZ ESTÉVEZ
  Deputada PSdeG-PSOE
 • DON XOSÉ MANUEL PUGA GONZÁLEZ
  Deputado BNG
 • DON ARTUR YUSTE I TARRAGÓ 
  Director Xeral do grupo Cuevas.
 • DON FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RAJO 
  Vicerreitor do Campus de Ourense. UVIGO

Outros

Estatutos INORDE

RPT Inorde