Centro Agroforestal

Actividades

-Asesoramento no proceso dunha plantación nova de castiñeiros, que poderiamos dividir en 4 fases:

  • Fase 1: Búsqueda  da parcela mais idónea se fose o caso, a roza da mesma se fose preciso, preparación do terreo, abonado antes da plantación, aburatado para colocar a planta…
  • Fase 2: a plantación (asesoramento para elixir a planta idónea para a zona, pechamento/protectores das plantas)
  • Fase 3: mantemento da plantación , podas, enxertado, rega se fose necesario, aboado, mecanización na recollida da castaña. 
  • Fase 4: detección das posibles pragas e enfermidades que os poden afectar, así como  os posibles tratamentos que se poden realizar.

Tramitación de solicitudes para o tratamento contra o cancro do castiñeiro (Cryphonectria parasitica)
Declaracións responsables/autorizacións para aproveitamentos madereiros e leñosos en montes ou terreos forestais.
Promoción e impartición de charlas/cursos  relacionadas co castiñeiro.
Recollida de mostras de terra, para o seu posterior analise no “Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro”.
Colocación de trampas para coñecer o alcance da incidencia, de determinados insectos, que poden danar o castiñeiro.
Todo o relacionado co convenio que durante estes anos levamos firmado ca Xunta de Galicia:

Actuacións

  1. Vixilancia e loita contra as doenzas do castiñeiro e de masas de frondosas autóctonas de especial interese (Localización/detección e seguimento das actuacións)
  2. Realización de accións formativas.
  3.  Apoio ao inventario forestal continuo de Galicia.(Colaboración ca universidade de Vigo)
  4. Boa gobernanza (Actuacións para a regularización de MVMC, en agrupacións para a súa constitución, masa para incluír no rexistro ou souto tradicional cartografado
  5.  Foro participativo

Camiño da piscina municipal, s/n

CP: 32611 Riós

Teléfono

988 42 30 07

Email

centroagroforestal@inorde.com

Centro de desenvolvemento agroforestal