Centro Agrogandeiro

O Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do Inorde, situado no Concello de Xinzo de Limia, é o laboratorio no que os agricultores e produtores da provincia acoden na procura de apoio e asistencia técnica ao seu traballo. O Centro naceu coa vocación de dotar de ferramentas técnicas aos profesionais do sector primario á hora de facer o seu labor esencial de abastecer de alimentos á sociedade; por iso, as analíticas de solo e o posterior asesoramento técnico, permítelles xestionar dun xeito sostible as súas explotacións.  

Explotacións que serán sostibles desde o punto de vista económico ao optimizar os recursos, que lles asegure a producción coa máxima calidade e sostible desde o punto de vista medioambiental ao garantir un respecto absoluto ao medio natural. 

Neste mesmo sentido, cabe recordar que a través do proxecto  “Circular Labs – Promovendo o espírito empresarial para a economía circular no espazo ibérico” (cofinanciado polo FEDER a través do Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020), dotouse ao debandito centro dun “Rural Lab”. Infraestructura que se atopa a disposición dos produtores da provincia co obxectivo de que lles sirva de revulsivo de cara á transformación do sector primario para acadar unha mellor e maior optimización da xestión dos recursos. 

As labores que realiza o Centro son as seguintes

Investigación e xenética

– Adaptación de 150 novas variedades de pataca.
– Reducción dos ínsumos nos cultivos de pataca e cereal mediante a aplicación de novas técnicas de fertilización, variedades adaptadas ó medio, fomento da biodiversidade, movilización de nutrintes.
– Aspectos produtivos dos cultivos de pataca, cereal e millo.
– Ensaio, introdución e implantación de novos cultivos (herbas aromáticas, pequenos froitos, cultivos enerxéticos…).

Análise

– Físico-químicos do solo, de abonos orgánicos e de augas de regadío.
– Foliares de todo tipo de cultivos (pataca, vide, horta, etc.)
– Fitopatolóxicos de insectos de solo (globodera rostochiensis, globodera pallida).
– Fitopatolóxicos en diversos cultivos.
– De cualidade da pataca: aptitude para frito, cocción, contido en materia seca, amidón e azucres reductores.

Asesoría técnica

– Recomendacións de fertilización
– Constitución, mantemento e desenvolvemento de cultivos.
– Fomento da biodiversidade nos cultivos
- Desenvolvemento de proxectos de economía circular

Análises do solo

O Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro pon a disposición dos agricultores un servizo de análisi de solos encamiñado a aumenta a rendabilidade económica e medioambiental das explotacións ourensás. Iste centro atópase amparado pola certificación na norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que outorga a ENAC.
Procedemento toma de mostras
Datos Identificativos

Reclamacións

O Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro pon a disposición dos agricultores un servizo de análisi de solos encamiñado a aumenta a rendabilidade económica e medioambiental das explotacións ourensás. Iste centro atópase amparado pola certificación na norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que outorga a ENAC.

Seccións

Informacións técnicas

Resistencia a Mildium
Comportamiento de variedades de carne blanca en A Limia 2021
Ensayo productos biofuncionales

Ver mais

Normativa

ORDE do 10 de xullo de 2020 pola que se convocan...
Orde de 22 de xuño de 2020 en relación...

Ver mais

Novas

Contacto